Skip to content

Đoạn code i2c 16×2 lcd arduino – Hướng dẫn lập trình

How to Use I2C LCD with Arduino | Very Easy Arduino LCD I2C Tutorial | Arduino 16x2 LCD I2C Tutorial

i2c 16×2 lcd arduino code

I. Giới thiệu về I2C 16×2 LCD Arduino

I2C (Inter-Integrated Circuit) là một giao thức truyền thông được sử dụng phổ biến trong việc kết nối các linh kiện điện tử với nhau. LCD 16×2 là một màn hình hiển thị sử dụng công nghệ lỏng (LCD) có khả năng hiển thị 2 dòng và 16 ký tự trên mỗi dòng. Khi kết hợp với Arduino, ta có thể sử dụng I2C để điều khiển màn hình LCD 16×2 một cách dễ dàng và thuận tiện.

II. Khả năng hiển thị của màn hình LCD 16×2

Màn hình LCD 16×2 có khả năng hiển thị 32 ký tự trên 2 dòng. Mỗi ký tự được hiển thị bằng các chữ cái, số, ký hiệu hoặc các ký tự đặc biệt khác. Màn hình cũng có khả năng hiển thị các biểu tượng đơn giản như hình trái tim, hình sao, v.v. Điều khiển nội dung hiển thị trên màn hình có thể được thực hiện thông qua các lệnh điều khiển được gửi từ Arduino.

III. Các linh kiện cần thiết để sử dụng I2C 16×2 LCD với Arduino

Để sử dụng I2C 16×2 LCD với Arduino, cần chuẩn bị những linh kiện sau:
1. Arduino board (ví dụ: Arduino Uno)
2. Màn hình LCD 16×2 với module I2C gắn sẵn
3. Các dây cáp kết nối

IV. Chuẩn bị môi trường phát triển Arduino và thư viện LiquidCrystal_I2C

Trước khi làm việc với I2C 16×2 LCD, ta cần cài đặt phần mềm Arduino IDE trên máy tính. Arduino IDE là môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho Arduino, cho phép chúng ta viết, biên dịch và nạp code vào Arduino board.

Sau khi cài đặt Arduino IDE, ta cần cài đặt thư viện LiquidCrystal_I2C. Thư viện này cung cấp các hàm điều khiển màn hình LCD thông qua giao thức I2C. Để cài đặt thư viện, ta vào Arduino IDE, chọn “Sketch” -> “Include Library” -> “Manage Libraries” và tìm kiếm thư viện “LiquidCrystal_I2C”. Sau đó, chọn “Install” để cài đặt thư viện.

V. Kết nối I2C 16×2 LCD với Arduino

Để kết nối I2C 16×2 LCD với Arduino, ta cần nối các chân của màn hình LCD và module I2C với Arduino như sau:
1. Chân VCC (nguồn) của màn hình LCD sẽ được nối với chân 5V của Arduino.
2. Chân GND (terra) của màn hình LCD sẽ được nối với chân GND của Arduino.
3. Chân SDA (dữ liệu serial) của module I2C sẽ được nối với chân A4 (hoặc SDA) của Arduino.
4. Chân SCL (tín hiệu clock) của module I2C sẽ được nối với chân A5 (hoặc SCL) của Arduino.

VI. Các phần tử cơ bản trong công việc hiển thị trên màn hình LCD

Các phần tử cơ bản trong việc hiển thị trên màn hình LCD bao gồm:
1. Các dòng và ký tự: Màn hình LCD 16×2 có khả năng hiển thị 2 dòng với mỗi dòng chứa 16 ký tự.
2. Con trỏ: Con trỏ được sử dụng để chỉ định vị trí hiển thị trên màn hình LCD.
3. Lệnh điều khiển: Các lệnh điều khiển được sử dụng để điều khiển màn hình LCD, bao gồm việc di chuyển con trỏ, xóa màn hình, và các chức năng khác.
4. Ký tự tùy chỉnh: Ta có thể tạo các ký tự tùy chỉnh trên màn hình LCD bằng cách định nghĩa lại các pixel trên màn hình LCD.

VII. Code ví dụ xử lý hiển thị trên màn hình LCD 16×2 sử dụng Arduino

Dưới đây là một ví dụ về code Arduino để hiển thị một dòng chữ “Hello World” trên màn hình LCD 16×2 sử dụng giao thức I2C:

“`c++
#include
#include

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Địa chỉ I2C của module LCD và kích thước màn hình LCD

void setup() {
lcd.begin(16, 2); // Khởi tạo màn hình LCD với kích thước 16×2
lcd.backlight(); // Bật đèn nền
}

void loop() {
lcd.setCursor(0, 0); // Đặt con trỏ về vị trí (0, 0)
lcd.print(“Hello World”); // In chuỗi “Hello World” lên màn hình LCD
delay(1000); // Delay 1 giây
lcd.clear(); // Xóa màn hình LCD
delay(1000); // Delay 1 giây
}
“`

VIII. Sử dụng hàm tạo ký tự tùy chỉnh trên màn hình LCD 16×2

Màn hình LCD 16×2 cung cấp khả năng tạo ký tự tùy chỉnh, cho phép hiển thị các biểu tượng đặc biệt hoặc ký tự không thuộc bảng mã ASCII. Để tạo ký tự tùy chỉnh, ta sử dụng hàm `createChar()` và nhập các byte biểu diễn cho từng hàng pixel của ký tự.

Dưới đây là một ví dụ về code Arduino để tạo và hiển thị một ký tự tùy chỉnh trên màn hình LCD 16×2:

“`c++
#include
#include

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

byte customChar[8] = {
B00000,
B00000,
B00000,
B11111,
B10001,
B10001,
B10001,
B11111
};

void setup() {
lcd.begin(16, 2);
lcd.createChar(0, customChar); // Tạo ký tự tùy chỉnh với byte biểu diễn tương ứng
lcd.backlight();
}

void loop() {
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.write((byte)0); // In ký tự tùy chỉnh lên màn hình LCD
delay(1000);
lcd.clear();
delay(1000);
}
“`

IX. Gợi ý ứng dụng thực tế của I2C 16×2 LCD Arduino

I2C 16×2 LCD kết hợp với Arduino có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng thực tế, bao gồm:
– Hiển thị thông tin trong các hệ thống nhúng và các thiết bị tự động hóa.
– Hiển thị dữ liệu đo lường từ các cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, v.v.
– Hiển thị thông tin từ mạch điều khiển và điều khiển các chức năng khác của hệ thống.
– Hiển thị thông báo và thông tin sự cố trong các ứng dụng IoT và thiết bị thông minh.

FAQs:

1. Code hiển thị LCD 16×2 Arduino I2C là gì?
Code hiển thị LCD 16×2 Arduino I2C là một đoạn code viết bằng ngôn ngữ Arduino để điều khiển màn hình LCD 16×2 thông qua giao thức I2C. Code này cho phép chúng ta hiển thị các thông báo, dữ liệu hoặc biểu đồ lên màn hình LCD.

2. I2C LCD Arduino là gì?
I2C LCD Arduino là một mô-đun mở rộng LCD cho Arduino, cho phép chúng ta kết nối và điều khiển màn hình LCD 16×2 thông qua giao thức I2C. Mô-đun này giúp tiết kiệm số lượng chân sử dụng trên Arduino và giúp dễ dàng điều khiển màn hình LCD.

3. LCD 16×2 I2C là gì?
LCD 16×2 I2C là một màn hình LCD có khả năng hiển thị 2 dòng và 16 ký tự trên mỗi dòng. Màn hình này đã được tích hợp sẵn một module I2C, cho phép kết nối và điều khiển thông qua giao thức I2C.

4. LCD I2C Arduino code là gì?
LCD I2C Arduino code là những đoạn mã viết bằng ngôn ngữ Arduino để điều khiển màn hình LCD thông qua giao thức I2C. Code này được sử dụng để điều khiển các chức năng như hiển thị thông báo, dữ liệu, v.v. lên màn hình LCD.

5. LCD I2C ESP8266 là gì?
LCD I2C ESP8266 là một mô-đun mở rộng LCD sử dụng giao thức I2C và được kết nối với vi điều khiển ESP8266. Mô-đun này cho phép hiển thị thông tin từ vi điều khiển lên màn hình LCD.

6. Kết nối LCD I2C với Arduino như thế nào?
Để kết nối LCD I2C với Arduino, ta cần nối các chân VCC, GND, SDA và SCL của mô-đun I2C vào các chân tương ứng trên Arduino. Chân VCC của mô-đun I2C nối với chân 5V của Arduino, chân GND nối với chân GND, chân SDA nối với chân A4 hoặc SDA, và chân SCL nối với chân A5 hoặc SCL.

7. LCD 16×2 datasheet có gì đặc biệt?
LCD 16×2 datasheet chứa thông tin về kích thước, cấu trúc, và các chức năng của màn hình LCD 16×2. Datasheet cũng cung cấp thông tin về các lệnh điều khiển và giao tiếp với màn hình LCD, giúp chúng ta hiểu và sử dụng màn hình một cách hiệu quả.

8. Giao tiếp LCD với Arduino I2C 16×2 như thế nào?
Để giao tiếp LCD với Arduino I2C 16×2, ta sử dụng thư viện LiquidCrystal_I2C và sử dụng các hàm điều khiển trong thư viện để hiển thị thông tin lên màn hình LCD. Ta cần khởi tạo một đối tượng LiquidCrystal_I2C và sử dụng các hàm như `begin()`, `setCursor()`, `print()`, `clear()`, v.v. để điều khiển hiển thị trên màn hình LCD.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: i2c 16×2 lcd arduino code Code hiển thị LCD 16×2 Arduino I2C, I2C LCD Arduino, LCD 16×2 I2C, LCD I2C Arduino code, LCD I2C ESP8266, Kết nối LCD I2C với Arduino, LCD 16×2 datasheet, Giao tiếp LCD với Arduino

Chuyên mục: Top 80 i2c 16×2 lcd arduino code

How to Use I2C LCD with Arduino | Very Easy Arduino LCD I2C Tutorial | Arduino 16×2 LCD I2C Tutorial

Xem thêm tại đây: adtechjsc.com

Code hiển thị LCD 16×2 Arduino I2C

Code hiển thị LCD 16×2 Arduino I2C – Hiểu và ứng dụng trong dự án điện tử

Màn hình LCD 16×2 là một công cụ phổ biến trong các dự án điện tử. Với khả năng hiển thị thông tin văn bản và ký tự, màn hình LCD 16×2 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như đồng hồ, hiển thị sensor, hệ thống định vị GPS và nhiều ứng dụng khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng màn hình LCD 16×2 với Arduino sử dụng giao thức I2C.

I2C là giao thức truyền thông kết nối các vi mạch nội tại trên một mạch điện tử. Nó cho phép các vi mạch giao tiếp với nhau thông qua hai dây: SDA (Serial Data Line) và SCL (Serial Clock Line). Sử dụng giao thức I2C giúp tiết kiệm số chân trên Arduino và cho phép chúng ta kết nối nhiều thiết bị khác nhau trên cùng một dây dẫn.

Để kết nối màn hình LCD 16×2 với Arduino sử dụng I2C, trước tiên, chúng ta cần có một module I2C để giảm số dây kết nối với Arduino. Module I2C thực chất là một bộ chuyển đổi I2C sang giao thức Song-đồng, giúp chúng ta kết nối màn hình LCD 16×2 thông qua giao thức I2C.

Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào việc lập trình Arduino để điều khiển màn hình LCD 16×2. Đầu tiên, chúng ta cần cài đặt thư viện LiquidCrystal_I2C trên Arduino IDE. Thư viện này giúp chúng ta dễ dàng giao tiếp với màn hình LCD 16×2 thông qua giao thức I2C.

Sau khi cài đặt thư viện, chúng ta có thể sử dụng mã nguồn dưới đây để hiển thị một thông báo đơn giản trên màn hình LCD 16×2:

#include
#include

// Khai báo địa chỉ I2C của màn hình LCD
// Địa chỉ mặc định là 0x27 hoặc 0x3F
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {
// Khởi tạo màn hình LCD
lcd.begin(16, 2);
lcd.backlight();

// Hiển thị thông báo
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(“Hello, Arduino!”);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(“Code by your-name”);
}

void loop() {
// Không có gì để làm trong loop
// Chúng ta chỉ muốn hiển thị thông báo một lần
}

Trong mã nguồn trên, chúng ta bắt đầu bằng cách khai báo và khởi tạo đối tượng lcd từ thư viện LiquidCrystal_I2C. Chúng ta sử dụng địa chỉ I2C của màn hình LCD được cung cấp bởi module I2C.

Trong hàm setup(), chúng ta khởi tạo màn hình LCD với số ký tự trên một hàng là 16 và số hàng là 2. Sau đó, chúng ta kích hoạt đèn nền LCD bằng lcd.backlight().

Dưới đó, chúng ta sử dụng lcd.setCursor() để đặt con trỏ đến hàng và cột mà chúng ta muốn hiển thị thông tin. lcd.print() được sử dụng để in một chuỗi ký tự lên màn hình LCD.

Trong hàm loop(), chúng ta không cần làm gì cả vì chúng ta chỉ muốn hiển thị thông báo một lần khi Arduino khởi động.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp):

1. Có thể sử dụng màn hình LCD 20×4 thay vì màn hình LCD 16×2 không?
Đúng, bạn có thể sử dụng màn hình LCD 20×4 với code tương tự như trên. Bạn chỉ cần thay đổi số ký tự trên một hàng từ 16 thành 20 trong hàm lcd.begin().

2. Tôi có thể đặt con trỏ đến hàng và cột bất kỳ trên màn hình LCD không?
Đúng, bạn có thể sử dụng lcd.setCursor(row, column) để thiết lập con trỏ đến hàng và cột mong muốn. Hàng và cột được đánh số từ 0.

3. Làm sao để thay đổi màu sắc đèn nền màn hình LCD?
Màn hình LCD thông qua I2C không hỗ trợ thay đổi màu sắc đèn nền. Màu sắc đèn nền được quyết định bởi thiết kế của module I2C.

4. Có bao nhiêu màn hình LCD có thể kết nối với Arduino sử dụng I2C?
Với giao thức I2C, chúng ta có thể kết nối nhiều màn hình LCD nhưng điều này phụ thuộc vào số địa chỉ I2C khả dụng. Arduino có thể hoạt động với nhiều địa chỉ I2C khác nhau.

Trên đây là cách sử dụng màn hình LCD 16×2 với Arduino sử dụng giao thức I2C. Với khả năng hiển thị văn bản và ký tự, màn hình LCD 16×2 rất hữu ích trong các dự án điện tử. Cùng với việc sử dụng module I2C, chúng ta có thể giảm số dây kết nối và linh hoạt trong thiết kế mạch.

I2C LCD Arduino

I2C LCD Arduino: Hiển thị thông tin dễ dàng với Arduino và màn hình LCD I2C

Màn hình LCD I2C là một công cụ hữu ích cho bất kỳ dự án Arduino nào, bởi vì nó cho phép bạn hiển thị thông tin lên một màn hình dễ đọc, trong khi sử dụng ít chân Arduino nhất có thể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan về màn hình LCD I2C và cách nó hoạt động với Arduino. Chúng ta cũng sẽ hướng dẫn cách kết nối và sử dụng màn hình LCD I2C với Arduino.

## 1. Màn hình LCD I2C là gì?

Màn hình LCD I2C (Inter-Integrated Circuit) là một loại màn hình LCD có khả năng giao tiếp thông qua giao thức I2C. Loại màn hình này giúp giảm đi số lượng chân mà bạn cần sử dụng để kết nối với Arduino. Thay vì sử dụng tám chân để giao tiếp (4 chân cho dữ liệu và 4 chân cho điều khiển), bạn chỉ cần hai chân duy nhất: chân SDA (Serial Data) và chân SCL (Serial Clock).

## 2. Cách kết nối màn hình LCD I2C với Arduino

Để kết nối màn hình LCD I2C với Arduino, bạn cần có các bước sau:

**Bước 1**: Kết nối chân GND của màn hình LCD I2C với chân GND của Arduino.

**Bước 2**: Kết nối chân VCC của màn hình LCD I2C với chân 5V của Arduino.

**Bước 3**: Kết nối chân SDA của màn hình LCD I2C với chân SDA trên Arduino (chân A4 trên Arduino Uno).

**Bước 4**: Kết nối chân SCL của màn hình LCD I2C với chân SCL trên Arduino (chân A5 trên Arduino Uno).

Sau khi kết nối thành công, bạn có thể tiến hành viết mã Arduino để hiển thị thông tin lên màn hình LCD I2C.

## 3. Viết mã Arduino cho màn hình LCD I2C

Đầu tiên, bạn cần tải và cài đặt thư viện LiquidCrystal_I2C trên Arduino IDE. Đây là thư viện dùng để giao tiếp với màn hình LCD I2C. Bạn có thể tìm và tải thư viện này từ thư viện thứ 3 trong Arduino IDE.

Sau khi cài đặt thư viện thành công, bạn có thể sử dụng các hàm và phương thức của nó để giao tiếp với màn hình LCD I2C.

Dưới đây là một ví dụ về mã Arduino cho màn hình LCD I2C:

“`
#include
#include

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Địa chỉ I2C màn hình, số cột, số dòng

void setup() {
lcd.begin(16, 2); // Khởi động màn hình với số cột và số dòng
lcd.print(“Hello, I2C LCD!”); // Hiển thị thông điệp
}

void loop() {
// Chương trình chính
}
“`

Trong ví dụ này, chúng ta khởi tạo một đối tượng LiquidCrystal_I2C với địa chỉ I2C của màn hình (0x27), số cột và số dòng (16, 2). Sau đó, chúng ta gọi hàm begin() để khởi động màn hình và sử dụng hàm print() để hiển thị thông điệp lên màn hình.

## FAQs (Các câu hỏi thường gặp)

**Q1**: Tôi cần làm gì nếu màn hình LCD I2C không hiển thị thông tin?

*A1*: Kiểm tra lại kết nối của bạn và chắc chắn rằng bạn đã kết nối đúng các chân. Bạn cũng nên kiểm tra lại địa chỉ I2C của màn hình (thông qua hàm lcd.begin()) và chắc chắn rằng nó chính xác.

**Q2**: Làm sao tôi có thể hiển thị các ký tự đặc biệt trên màn hình LCD I2C?

*A2*: Bạn có thể sử dụng hàm createChar() của thư viện LiquidCrystal_I2C để tạo ra các ký tự đặc biệt. Tham khảo tài liệu thư viện để biết thêm chi tiết về cách sử dụng hàm này.

**Q3**: Tôi có thể dùng loại màn hình LCD không sử dụng giao thức I2C để kết nối với Arduino?

*A3*: Có, bạn có thể sử dụng màn hình LCD thông thường (không I2C) và kết nối nó với Arduino thông qua nhiều chân dữ liệu và điều khiển. Tuy nhiên, điều này sẽ tiêu tốn nhiều chân hơn và phức tạp hơn việc sử dụng màn hình LCD I2C.

Với màn hình LCD I2C, bạn có thể hiển thị thông tin dễ dàng lên màn hình, trong khi sử dụng ít chân Arduino nhất có thể. Với việc kết nối và viết mã đơn giản, bạn có thể tận dụng tính năng mạnh mẽ của màn hình LCD I2C trong các dự án Arduino của bạn.

LCD 16×2 I2C

LCD 16×2 I2C: Hiệu suất và tính năng nổi bật

Màn hình LCD 16×2 I2C là một thiết bị phổ biến trong các dự án Arduino và IoT. Với kích thước nhỏ gọn và giao tiếp dữ liệu thông qua giao thức I2C, LCD 16×2 I2C mang lại tính linh hoạt và tiện lợi cho việc hiển thị thông tin. Bài viết này sẽ đi sâu vào tính năng, sự kết hợp và cách sử dụng của LCD 16×2 I2C.

I. Giới thiệu về LCD 16×2 I2C
Màn hình LCD 16×2 I2C bao gồm một màn hình LCD với kích thước 16 cột và 2 dòng ký tự. Nó được điều khiển bởi một vi điều khiển như Arduino thông qua giao thức I2C. Giao tiếp I2C (Inter-Integrated Circuit) thường sử dụng khi các thiết bị cần giao tiếp với nhau thông qua hai dây (SDA và SCL), giúp tiết kiệm dây và hỗ trợ nhiều thiết bị kết nối với nhau.

II. Tính năng nổi bật của LCD 16×2 I2C
1. Kích thước nhỏ gọn: Với kích thước 16 cột và 2 dòng ký tự, LCD 16×2 I2C có thể dễ dàng được tích hợp vào các dự án nhỏ gọn.

2. Giao tiếp dễ dàng: Giao tiếp thông qua giao thức I2C giúp việc kết nối mà không cần quá nhiều dây, tiết kiệm không gian và chi phí. Đồng thời, giao thức I2C cho phép nhiều thiết bị cùng kết nối với nhau trên một bus duy nhất.

3. Hiển thị thông tin: LCD 16×2 I2C cho phép hiển thị các chuỗi văn bản trên màn hình thông qua giao thức I2C. Điều này cung cấp một giao diện hữu ích để hiển thị thông tin cho người dùng.

4. Đèn nền: LCD 16×2 I2C được tích hợp đèn nền, giúp cho việc hiển thị thông tin dễ dàng trong điều kiện thiếu sáng.

III. Sử dụng LCD 16×2 I2C
1. Kết nối
Để sử dụng LCD 16×2 I2C, bạn cần kết nối nó với vi điều khiển của bạn thông qua hai dây SDA và SCL. Bạn cũng cần nối đúng điện áp cho màn hình LCD và đảm bảo vi điều khiển và LCD chung đất.

2. Cài đặt thư viện
Trước khi sử dụng LCD 16×2 I2C, bạn cần cài đặt thư viện LiquidCrystal_I2C. Bạn có thể tải nó từ thư viện Arduino hoặc sử dụng công cụ quản lý thư viện trong Arduino IDE. Sau khi cài đặt, bạn sẽ có thể sử dụng các hàm được cung cấp để điều khiển màn hình LCD.

3. Cơ bản về lập trình
Để hiển thị văn bản trên màn hình, bạn có thể sử dụng các hàm như lcd.print() và lcd.setCursor(). Ví dụ, đoạn mã sau sẽ hiển thị chuỗi “Hello World!” trên dòng đầu tiên của màn hình:

“`C++
#include
#include

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Địa chỉ I2C 0x27, 16 cột, 2 dòng

void setup()
{
lcd.begin(16,2); // Kích thước màn hình 16×2
lcd.print(“Hello World!”);
}

void loop()
{
}
“`

IV. Các câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể sử dụng nhiều màn hình LCD 16×2 I2C trên một vi điều khiển không?
Có, bạn có thể sử dụng địa chỉ I2C khác nhau để kết nối nhiều màn hình LCD 16×2 I2C trên một vi điều khiển.

2. Tôi có thể hiển thị các ký tự không tiêu chuẩn trên màn hình LCD không?
Có, bạn có thể sử dụng bảng mã ASCII để thay thế các ký tự không tiêu chuẩn. Bạn có thể tìm kiếm bảng mã ASCII trực tuyến hoặc sử dụng các hàm như lcd.createChar() để tạo ký tự tùy chỉnh.

3. Tôi có thể điều chỉnh độ sáng của màn hình không?
Đa phần màn hình LCD 16×2 I2C không hỗ trợ chức năng điều chỉnh độ sáng. Tuy nhiên, bạn có thể thử thay đổi cửa sổ thời gian cho chúng để thay đổi độ sáng hiển thị.

4. Tôi cần mua các linh kiện nào để sử dụng LCD 16×2 I2C?
Để sử dụng màn hình LCD 16×2 I2C, bạn cần có một màn hình LCD 16×2 I2C, một vi điều khiển như Arduino và các dây nối cần thiết.

V. Kết luận
LCD 16×2 I2C là một công cụ hữu ích để hiển thị thông tin trong các dự án Arduino và IoT. Với tính nhỏ gọn, giao tiếp tiện lợi qua giao thức I2C và khả năng hiển thị chuỗi văn bản, nó mang lại sự linh hoạt và tiện lợi cho người dùng. Bài viết này đã cung cấp thông tin về tính năng, cách sử dụng và các câu hỏi phổ biến về LCD 16×2 I2C. Hy vọng rằng nó giúp bạn hiểu và áp dụng màn hình LCD này trong các dự án của mình.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề i2c 16×2 lcd arduino code

How to Use I2C LCD with Arduino | Very Easy Arduino LCD I2C Tutorial | Arduino 16x2 LCD I2C Tutorial
How to Use I2C LCD with Arduino | Very Easy Arduino LCD I2C Tutorial | Arduino 16×2 LCD I2C Tutorial

Link bài viết: i2c 16×2 lcd arduino code.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này i2c 16×2 lcd arduino code.

Xem thêm: blog https://adtechjsc.com/category/blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *