Skip to content

app inventor esp8266 arduino: Thiết kế ứng dụng thông minh với kết nối Arduino

How to Make a Simple App--[NodeMCU-ESP8266] -PART1

app inventor esp8266 arduino

Khi nói đến xây dựng các ứng dụng IoT, App Inventor là một công cụ phát triển ứng dụng di động rất phổ biến. Kết hợp với ESP8266 và Arduino, ta có thể tạo ra những ứng dụng thông minh đáng kinh ngạc. Bài viết này sẽ chỉ bạn cách sử dụng App Inventor để điều khiển ESP8266 Arduino và xây dựng một ứng dụng IoT đơn giản.

Giao diện block trong App Inventor:
App Inventor cung cấp một giao diện block trực quan giúp bạn dễ dàng tạo ra ứng dụng mà không cần viết mã lập trình phức tạp. Giao diện block của App Inventor bao gồm các khối được gắn với nhau thông qua các nối để tạo thành logic của ứng dụng. Mỗi khối đại diện cho một chức năng cụ thể và bạn có thể trực quan xây dựng logic của ứng dụng bằng cách kéo và thả khối.

Kết nối ESP8266 và Arduino:
Để làm việc với ESP8266, chúng ta cần kết nối nó với Arduino thông qua giao tiếp nối tiếp (UART). Chân TX của Arduino sẽ được kết nối với chân RX của ESP8266 và ngược lại. Đồng thời, chân RST của ESP8266 cần được kết nối với chân RST của Arduino để có thể khởi động lại ESP8266 khi cần thiết.

Lập trình Arduino để điều khiển ESP8266:
Trước tiên, ta cần tải và cài đặt thư viện ESP8266WiFi trên Arduino IDE. Thư viện này sẽ giúp chúng ta quản lý kết nối wifi với ESP8266. Sau khi cài đặt xong, chúng ta có thể sử dụng mã lệnh để thiết lập và điều khiển ESP8266 qua Arduino. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng mã lệnh sau để kết nối và gửi dữ liệu từ ESP8266 đến một địa chỉ IP cụ thể:

“`
#include

const char* ssid = “tên-wifi”;
const char* password = “mật-khẩu-wifi”;
const char* serverIP = “địa-chỉ-IP”;

void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.println(“Connecting to WiFi…”);
}

Serial.println(“Connected to WiFi”);
}

void loop() {
// Gửi dữ liệu từ ESP8266 đến địa chỉ IP
WiFiClient client;

if (client.connect(serverIP, 80)) {
client.print(“GET /data?value=1 HTTP/1.1\r\n”);
client.print(“Host: ” + String(serverIP) + “\r\n”);
client.print(“Connection: close\r\n\r\n”);
client.stop();
}

delay(5000);
}
“`

Tạo ứng dụng điều khiển ESP8266 trên App Inventor:
Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng App Inventor để tạo một ứng dụng di động để điều khiển ESP8266. Đầu tiên, hãy tạo một màn hình giao diện đơn giản với hai nút điều khiển, một nút để bật và một nút để tắt.

Sau đó, chúng ta cần thêm một khối kết nối wifi trong phần Blocks của App Inventor. Khối này sẽ tạo một kết nối wifi với ESP8266 bằng cách sử dụng địa chỉ IP và cổng cụ thể. Sau khi kết nối thành công, chúng ta có thể sử dụng các khối điều khiển khác để gửi dữ liệu hoặc điều khiển các chức năng của ESP8266.

Gửi dữ liệu từ ESP8266 đến ứng dụng trên điện thoại:
Để gửi dữ liệu từ ESP8266 đến ứng dụng trên điện thoại, chúng ta có thể sử dụng phương thức GET để gửi yêu cầu HTTP tới một địa chỉ IP cụ thể. Ở ví dụ trên, chúng ta gửi dữ liệu thông qua địa chỉ IP “/data?value=1”. Điều này có nghĩa là chúng ta gửi giá trị “1” qua địa chỉ “/data”. Ứng dụng trên điện thoại có thể nhận dữ liệu này và thực hiện các chức năng tương ứng.

Nhận dữ liệu từ ứng dụng trên điện thoại và điều khiển ESP8266:
Để nhận dữ liệu từ ứng dụng trên điện thoại và điều khiển ESP8266, chúng ta cần một web server chạy trên ESP8266. Web server này sẽ lắng nghe các yêu cầu HTTP từ ứng dụng trên điện thoại và thực thi các chức năng tương ứng. Bạn có thể sử dụng thư viện ESP8266WebServer để tạo một web server đơn giản.

Xây dựng ứng dụng IoT từ App Inventor, ESP8266 và Arduino:
Bằng cách kết hợp App Inventor, ESP8266 và Arduino, chúng ta có thể xây dựng một ứng dụng IoT đơn giản. Các bước chính để xây dựng ứng dụng này bao gồm:
1. Kết nối ESP8266 với Arduino thông qua giao tiếp nối tiếp.
2. Lập trình Arduino để điều khiển ESP8266 và gửi dữ liệu qua wifi.
3. Tạo ứng dụng điều khiển ESP8266 trên App Inventor.
4. Gửi và nhận dữ liệu giữa ESP8266 và ứng dụng trên điện thoại thông qua kết nối wifi.
5. Xây dựng các chức năng IoT và tương tác giữa ESP8266 và ứng dụng trên điện thoại.

FAQs (Câu hỏi thường gặp):

1. Tôi cần tải ứng dụng nào để sử dụng App Inventor?
– Bạn chỉ cần vào trang web của App Inventor và sử dụng trình duyệt web để tạo và chỉnh sửa ứng dụng của mình.

2. Tôi có thể sử dụng ESP32 thay vì ESP8266 không?
– Có, bạn có thể sử dụng ESP32 thay vì ESP8266. Cả hai đều hỗ trợ App Inventor.

3. Có hướng dẫn sử dụng MIT App Inventor không?
– Có, trang web của MIT App Inventor cung cấp nhiều hướng dẫn và tài liệu để bạn bắt đầu sử dụng công cụ này.

4. Tôi có thể điều khiển Arduino qua wifi bằng App Inventor không?
– Có, bạn có thể sử dụng App Inventor để điều khiển Arduino qua wifi thông qua giao tiếp nối tiếp hoặc giao thức MQTT.

Trên đây là một số thông tin cơ bản và hướng dẫn về việc sử dụng App Inventor, ESP8266 và Arduino để xây dựng ứng dụng IoT. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng những kiến thức này vào các dự án của mình và tận hưởng công nghệ IoT một cách sáng tạo và hữu ích.

Từ khóa: Tạo app điều khiển ESP8266, ESP8266 Android app, Điều khiển thiết bị qua internet ESP8266, MIT App Inventor, Hướng dẫn sử dụng MIT App Inventor, Điều khiển Arduino qua wifi, MIT app inventor MQTT, ESP32 MIT app inventorapp inventor esp8266 arduino.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: app inventor esp8266 arduino Tạo app điều khiển ESP8266, ESP8266 Android app, Điều khiển thiết bị qua internet ESP8266, MIT App Inventor, Hướng dẫn sử dụng MIT App Inventor, Điều khiển Arduino qua wifi, MIT app inventor MQTT, ESP32 MIT app inventor

Chuyên mục: Top 42 app inventor esp8266 arduino

How to Make a Simple App–[NodeMCU-ESP8266] -PART1

Xem thêm tại đây: adtechjsc.com

Tạo app điều khiển ESP8266

Tạo app điều khiển ESP8266

ESP8266 là một vi mạch thu nhỏ với khả năng kết nối Wi-Fi tích hợp. Nó được sử dụng rộng rãi trong các dự án IoT (Internet of Things – Internet vạn vật) vì tính linh hoạt và khả năng kết nối trực tiếp với internet.

Ở trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một ứng dụng điều khiển ESP8266 từ điện thoại thông minh của bạn. Chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ lập trình Java để phát triển ứng dụng di động và Arduino để lập trình ESP8266.

Bước 1: Chuẩn bị ESP8266 và IDE Arduino
Trước tiên, bạn cần sử dụng một module ESP8266, ví dụ như ESP-01 hoặc ESP-12E. Sau đó, bạn cần cài đặt môi trường lập trình Arduino IDE trên máy tính của mình. IDE này sẽ cho phép chúng ta tải xuống mã lập trình Arduino vào ESP8266.

Bước 2: Kết nối ESP8266 với Arduino IDE
Sau khi đã cài đặt Arduino IDE, bạn cần nhúng ESP8266 vào một board Arduino để tải mã lập trình. Để làm được điều này, hãy làm theo hướng dẫn sau:

1. Kết nối chân RXD của ESP8266 với chân TX của Arduino.
2. Kết nối chân TXD của ESP8266 với chân RX của Arduino.
3. Kết nối chân GND của ESP8266 với chân GND của Arduino.
4. Kết nối chân VCC của ESP8266 với chân 3.3V của Arduino.

Sau khi đã kết nối thành công, buka IDE Arduino, và chọn File -> Preferences. Trong mục “Additional Boards Manager URLs”, hãy thêm liên kết “http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json”.

Bước 3: Lập trình ESP8266
Tiếp theo, chúng ta cần chọn board ESP8266 trong Arduino IDE. Chọn Tools -> Board -> Boards Manager và tìm kiếm “esp8266”. Sau đó, cấu hình board ESP8266 bằng cách chọn Tools -> Board -> Generic ESP8266 Module.

Bây giờ, chúng ta đã sẵn sàng để lập trình ESP8266. Hãy tạo một sketch mới và sao chép mã sau:

“`
#include

const char* ssid = “WIFI_SSID”;
const char* password = “WIFI_PASSWORD”;

WiFiServer server(80);

void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);

// Connect to WiFi network
Serial.println();
Serial.print(“Connecting to “);
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(“.”);
}
Serial.println(“”);
Serial.println(“WiFi connected”);

// Start the server
server.begin();
Serial.println(“Server started”);

// Print the IP address
Serial.print(“Use this URL to connect: “);
Serial.print(“http://”);
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println(“/”);
}

void loop() {
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
}

// Read the first line of the request
String request = client.readStringUntil(‘\r’);
Serial.println(request);
client.flush();

// Match the request
int value = 0;
if (request.indexOf(“/LED=ON”) != -1) {
value = 1;
}
if (request.indexOf(“/LED=OFF”) != -1) {
value = 0;
}

// Control the LED
digitalWrite(LED_BUILTIN, value);

// Send the response
client.println(“HTTP/1.1 200 OK”);
client.println(“Content-Type: text/html”);
client.println(“”); // do not forget this one
client.println(““);
client.println(““);

client.print(“Led pin is now: “);
if (value) {
client.print(“On”);
} else {
client.print(“Off”);
}
client.println(“

“);
client.println(“Turn On “);
client.println(“Turn Off “);
client.println(““);

delay(1);
Serial.println(“Client disconnected”);
Serial.println(“”);
}
“`

Bước 4: Xây dựng ứng dụng Android
Bây giờ chúng ta sẽ tạo một ứng dụng Android để điều khiển ESP8266 từ điện thoại thông minh.

Bắt đầu bằng cách tạo dự án Android mới trong Android Studio. Đặt tên cho ứng dụng của bạn (ví dụ: ControlESP8266) và chọn ngôn ngữ Java.

Bước 5: Tạo giao diện ứng dụng
Sau khi đã có dự án Android, chúng ta cần tạo giao diện ứng dụng. Hãy tạo một Activity mới và thiết kế giao diện điều khiển bằng XML.

Giao diện điều khiển có thể bao gồm các nút bật/tắt, thanh trượt hoặc các trường văn bản cho người dùng nhập dữ liệu.

Bước 6: Thêm mã lập trình Android
Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm mã lập trình Android để điều khiển ESP8266.

Sử dụng thư viện Volley trong Android Studio, chúng ta có thể dễ dàng gửi yêu cầu HTTP đến ESP8266 và nhận phản hồi. Bạn có thể thêm thư viện volley bằng cách thêm dòng sau vào file build.gradle (Module: app).

“`
dependencies {

implementation(‘com.android.volley:volley:1.2.2’)

}
“`

Bước 7: Xây dựng yêu cầu HTTP
Để điều khiển ESP8266, chúng ta cần gửi yêu cầu HTTP đến ESP8266 từ thiết bị Android. Để làm được điều này, thêm mã sau vào mục onClickListener của nút bật/tắt (hoặc các thành phần điều khiển khác):

“`
RequestQueue requestQueue = Volley.newRequestQueue(this);
String url = “http://ESP8266_IP_ADDRESS/LED=ON”; // Replace with your ESP8266’s IP address

StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.GET, url,
new Response.Listener() {
@Override
public void onResponse(String response) {
// Response received
}
}, new Response.ErrorListener() {
@Override
public void onErrorResponse(VolleyError error) {
// Error occurred
}
});

requestQueue.add(stringRequest);
“`

Bước 8: Kiểm tra ứng dụng
Cuối cùng, chúng ta đã sẵn sàng để kiểm tra ứng dụng Android và điều khiển ESP8266 từ điện thoại thông minh.

Kết nối ESP8266 và điện thoại thông minh vào cùng một mạng Wi-Fi. Đưa ESP8266 vào chế độ hoạt động và mở ứng dụng điều khiển trên điện thoại thông minh.

Bây giờ bạn có thể bật và tắt các thành phần điều khiển trên giao diện ứng dụng và ESP8266 sẽ thực hiện các hành động tương ứng.

FAQs:
1. Tại sao chúng ta cần sử dụng module ESP8266 để kết nối Wi-Fi?
ESP8266 cung cấp khả năng kết nối Wi-Fi tích hợp, giúp dễ dàng kết nối với internet và điều khiển từ xa các thiết bị thông qua ứng dụng di động.

2. Tôi có thể sử dụng thiết bị di động khác thay vì điện thoại thông minh để điều khiển ESP8266 không?
Có, bạn có thể sử dụng bất kỳ thiết bị nào có hỗ trợ kết nối Wi-Fi và cài đặt ứng dụng điều khiển tương ứng để điều khiển ESP8266.

3. Tôi có thể mở rộng chức năng điều khiển của ESP8266 không?
Đúng, bạn có thể mở rộng chức năng điều khiển của ESP8266 bằng cách thêm các thành phần điều khiển khác như thanh trượt, trường văn bản, nút nhấn và các cảm biến khác để làm việc với ứng dụng điều khiển.

4. ESP8266 có khả năng kết nối trực tiếp với internet hay không?
Có, ESP8266 có khả năng kết nối trực tiếp với internet thông qua Wi-Fi. Tuy nhiên, nó cũng có thể kết nối thông qua điểm truy cập Wi-Fi hoặc bộ định tuyến Wi-Fi.

ESP8266 Android app

ESP8266 là một module Wi-Fi được phát triển bởi Espressif Systems và thường được sử dụng để kết nối các thiết bị IoT (Internet of Things) với mạng internet. Module này cho phép các thiết bị như cảm biến thông minh, nơi lái xe tự động và các thiết bị gia đình thông minh giao tiếp với nhau và truyền dữ liệu một cách dễ dàng.

ESP8266 được tích hợp sẵn Wi-Fi và các giao thức mạng TCP/IP, điều này giúp module có thể kết nối đến internet và giao tiếp với các thiết bị khác như máy tính hoặc điện thoại thông minh. Đây là một lợi thế lớn, đặc biệt khi chúng ta muốn tạo ra các ứng dụng điều khiển từ xa hoặc thu thập dữ liệu từ các thiết bị khác.

Để tận dụng toàn bộ tiềm năng của ESP8266, chúng ta cần phải tạo ứng dụng Android cho thiết bị này. Một ứng dụng Android có thể giúp chúng ta dễ dàng kiểm soát và giao tiếp với các thiết bị thiết lập để sử dụng ESP8266.

Đầu tiên, chúng ta cần cài đặt Android Studio để bắt đầu phát triển ứng dụng Android. Android Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) được phát triển bởi Google để xây dựng ứng dụng Android. Nó cung cấp cho chúng ta các công cụ và tài nguyên cần thiết để tạo ra ứng dụng di động chất lượng cao.

Sau khi cài đặt Android Studio, chúng ta cần tạo một project mới và tạo một giao diện người dùng cho ứng dụng của chúng ta. Điều này có thể bao gồm các nút, thanh trượt và trường văn bản để điều khiển ESP8266 và hiển thị dữ liệu từ nó.

Sau khi đã thiết kế giao diện, chúng ta cần thêm cấu hình mạng Wi-Fi vào ứng dụng của chúng ta để có thể kết nối với ESP8266. Chúng ta có thể sử dụng các thư viện Android có sẵn như “WiFiManager” để giúp chúng ta quản lý các thông tin liên quan đến mạng Wi-Fi.

Tiếp theo, chúng ta cần tạo một kết nối TCP/IP giữa ứng dụng Android và ESP8266. Chúng ta có thể sử dụng thư viện “Socket” của Android để thiết lập kết nối này. Khi kết nối được thiết lập, chúng ta có thể truyền và nhận dữ liệu giữa hai thiết bị.

Trong giao tiếp với ESP8266, chúng ta cần sử dụng các lệnh và giao thức đúng. ESP8266 hỗ trợ các giao thức như TCP, UDP và MQTT. Chúng ta có thể gửi các lệnh AT đến ESP8266 thông qua kết nối TCP/IP để điều khiển các chức năng của module này. Đồng thời, ESP8266 cũng có thể gửi dữ liệu trực tiếp về ứng dụng Android thông qua cùng kết nối TCP/IP.

FAQs:
1. ESP8266 hỗ trợ các phiên bản Android nào?
ESP8266 không phụ thuộc vào phiên bản Android mà bạn sử dụng. Bất kỳ phiên bản Android nào từ Android 2.3 trở lên đều có thể sử dụng cho việc phát triển ứng dụng ESP8266.

2. Có thể tạo ứng dụng iOS để điều khiển ESP8266 không?
Hiện tại, không có cách chính thức để tạo ứng dụng iOS để điều khiển ESP8266. Cách tiếp cận tốt nhất là sử dụng một thiết bị Android hoặc truy cập ESP8266 qua trình duyệt web trên thiết bị iOS.

3. ESP8266 có hỗ trợ mã hóa dữ liệu không?
ESP8266 không có sự hỗ trợ mã hóa dữ liệu tích hợp. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các thư viện mã hóa dữ liệu như SSL để bảo mật ứng dụng kết nối với ESP8266.

4. Tôi có thể tạo ứng dụng Android cho ESP32 không?
Có, bạn có thể tạo ứng dụng Android để điều khiển ESP32 tương tự như với ESP8266. Điều này cũng đòi hỏi cài đặt Android Studio và phát triển ứng dụng trong môi trường này. Tuy nhiên, có một số sự khác biệt về cấu hình và lệnh giữa ESP8266 và ESP32, bạn nên tham khảo tài liệu cụ thể của từng module.

Điều khiển thiết bị qua internet ESP8266

Điều khiển thiết bị qua internet ESP8266:
Sự phát triển của công nghệ và internet đã mang đến những tiện ích và khả năng kỳ diệu cho cuộc sống của chúng ta. Một trong những khả năng đáng chú ý là khả năng điều khiển thiết bị qua internet. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ESP8266 – một module phổ biến trong việc kết nối và điều khiển thiết bị qua internet.

ESP8266 là gì?
ESP8266 là một module Wi-Fi rất phổ biến. Với kích thước nhỏ gọn và giá thành hợp lý, nó rất được ưa chuộng trong dự án điều khiển và giám sát từ xa. Module này cung cấp chức năng kết nối đến internet thông qua giao thức Wi-Fi, cho phép điều khiển các thiết bị từ xa thông qua ứng dụng điện thoại di động hoặc máy tính.

Cách cài đặt ESP8266?
Cài đặt ESP8266 khá đơn giản và dễ dàng thực hiện. Đầu tiên, bạn cần chắc chắn rằng bạn có một board ESP8266 và một trình biên dịch Arduino được cài đặt trên máy tính của bạn. Sau khi cài đặt thành công Arduino, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Kết nối ESP8266 với máy tính thông qua cổng USB.
2. Trong Ardunio IDE, nhấp vào “File” > “Preferences”.
3. Sao chép đường dẫn http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json vào “Additional Boards Manager URLs” và nhấn “OK”.
4. Truy cập vào “Tools” > “Board” > “Boards Manager”.
5. Tìm “esp8266” và nhấp vào “Install”. Điều này sẽ cài đặt các bộ thư viện và các công cụ cần thiết cho việc lập trình ESP8266.

Lập trình ESP8266:
Sau khi đã cài đặt thành công ESP8266, bạn có thể bắt đầu lập trình và điều khiển thiết bị của mình qua internet. Tùy thuộc vào dự án của bạn, bạn có thể tìm hiểu về cách sử dụng các thư viện và API liên quan đến ESP8266. Điều này giúp bạn giao tiếp với các nền tảng điều khiển và ứng dụng di động.

Ưu điểm của ESP8266:
ESP8266 có nhiều ưu điểm khi sử dụng trong việc điều khiển thiết bị qua internet. Dưới đây là một số điểm nổi bật:

1. Giá thành hợp lý: So với các module Wi-Fi khác, ESP8266 có giá thành rẻ hơn nhiều. Điều này giúp nó trở thành lựa chọn phổ biến trong các dự án tương tự.
2. Dễ sử dụng: ESP8266 dễ dàng cài đặt và lập trình, với sự hỗ trợ đầy đủ từ cộng đồng Arduino.
3. Kích thước nhỏ gọn: Module này có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng để tích hợp vào các dự án nhỏ.
4. Tương thích: ESP8266 tương thích với nhiều ngôn ngữ lập trình, như C++, Python, và JavaScript. Điều này mở ra nhiều khả năng trong việc phát triển ứng dụng điều khiển.

FAQs:
1. ESP8266 có thể điều khiển bao nhiêu thiết bị cùng một lúc?
ESP8266 có khả năng điều khiển nhiều thiết bị đồng thời. Số lượng thiết bị được điều khiển phụ thuộc vào nguồn cung cấp và sức mạnh của board điều khiển.

2. ESP8266 có an toàn không?
ESP8266 có khả năng mã hóa dữ liệu và hỗ trợ các giao thức bảo mật như SSL/TLS. Tuy nhiên, việc cài đặt bảo mật phụ thuộc vào người dùng và cách thực hiện dự án.

3. Có những dự án nổi tiếng nào sử dụng ESP8266?
Có nhiều dự án phổ biến sử dụng ESP8266, ví dụ như Smart Home Automation, Smart Farming, Smart Wearable Devices và cả trong các dự án IoT nhỏ như đèn chiếu sáng tự động.

4. Tôi có thể sử dụng ESP8266 với các nền tảng điều khiển khác nhau không?
ESP8266 có khả năng hoạt động với nhiều nền tảng điều khiển khác nhau, bao gồm Arduino, Raspberry Pi và các nền tảng cloud IoT như AWS IoT và Google Cloud IoT.

5. ESP8266 có thể kết nối với internet thông qua giao thức nào?
ESP8266 có khả năng kết nối với internet thông qua giao thức Wi-Fi. Bạn cần cung cấp tên và mật khẩu mạng Wi-Fi để thiết lập kết nối.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về điều khiển thiết bị qua internet với ESP8266. Với module này, bạn có thể tận dụng tiện ích của internet để kiểm soát và giám sát các thiết bị từ xa một cách dễ dàng và thuận tiện.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề app inventor esp8266 arduino

How to Make a Simple App--[NodeMCU-ESP8266] -PART1
How to Make a Simple App–[NodeMCU-ESP8266] -PART1

Link bài viết: app inventor esp8266 arduino.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này app inventor esp8266 arduino.

Xem thêm: blog https://adtechjsc.com/category/blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *